75 minute Baptiste Power Vinyasa...
Linda Sambursky
Yoga Body Shop